2 വര്ഷമായി ആരെകണ്ടാലും കടിച്ചു കീറുന്ന ഭീകരന് : CHIEN CROISÉ GOLDEN RETRIEVER AGRESSIF : CHIEN DANGEREUX

2 വര്ഷമായി ആരെകണ്ടാലും കടിച്ചു കീറുന്ന ഭീകരന് : CHIEN CROISÉ GOLDEN RETRIEVER AGRESSIF : CHIEN DANGEREUXCHIEN CROISÉ GOLDEN RETRIEVER TOMI MONTRANT UNE FORTE AGRESSIVITÉ DEPUIS 2 ANS. GARDE DU TERRITOIRE, AGRESSION ALIMENTAIRE ET …

Lisez également :   Watch Dogs : Legion - Bienvenue à London Trailer | Propulsé par NVIDIA GeForce RTX

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.